Idealan karakter žena muslimanki

U Kur'anu nas Allah obavještava o koristima vjere za ženu:

Ne ženite se mnogoboškinjama dok ne postanu vjernice; uistinu je robinja-vjernica bolja od mnogoboškinje, makar vam se i sviđala. Ne udavajte vjernice za mnogobošce dok ne postanu vjernici; uistinu je rob-vjernik bolji od mnogobošca, makar vam se i dopadao. Oni zovu u Džehennem, a Allah, voljom Svojom, nudi Džennet i oprost, i objašnjava ljudima dokaze Svoje, da bi razmislili. (Sura al-Baqara: 221)

Allah objavljuje da su vjera, bogobojaznost, poštovanje Allaha i islamski moral najjači temelji snage karaktera i vrlina svakog vjernika i vjernice. Vjera daje smisao svim vrlinama. Pri tome, Kur'anski moral koristi, kako ženama, tako i svima drugima, da dosegnu snažnu, čvrstu i pohvalnu narav. Kao što Allah kaže u ajetu: "Ne zaista! Mi smo im dali ono po čemu će biti zapamćeni [tj. čast, vrijednost i dostojanstvo]" (Sura al-Mu'minun: 71), ovakva moralnost ljudima daje dostojanstvo i čast. Stoga, žene koje žive u skladu s takvom moralnošću će biti poštivane i uživati u svojoj zasluženoj časti i dostojanstvu.

Kao što smo ranije pomenuli, Allah ne određuje različitu narav muškarcima i ženama, pa stoga poziva sve ljude da se ponašaju u skladu sa muslimanskim karakterom. Dakle, muslimani se boje i poštuju Allaha, traže njegovo zadovoljstvo i teže da zasluže Ahiret, potpuno svjesni da je ovosvjetski život privremen i da će on ili ona sigurno umrijeti jednog dana.

Žena muslimanka je pokorna Bogu:

Žena muslimanka vjeruje iskreno u Allaha, pokorava Mu se u potpunosti, svjesna je da ne postoji drugo božanstvo, da je On Gospodar svih bića i stvari i da je Svemoguć. Stoga se ona boji i poštuje jedino Boga i jedino teži Njegovu zadovoljstvu. Ona obožava jedino Njega, prihvata samo Njega kao svog najbližeg prijatelja i traži Njegovu pomoć. Ona također za da joj jedino On može uputiti i dobro i loše, pa stoga živi potpuno svjesna da je o Njemu zavisna. Ona zna da je On održava u životu, snabdijeva ju i brine se o njoj, te ju čuva i štiti. Zbog toga ona ne očekuje ništa od drugih ljudi.

Cijeli svoj život vjeruje u Allaha bez imalo sumnje u srcu, nikad ne gubeći vjeru, bez obzira na okolnosti. Ona zna kako biti zahvalna i zadovoljna svojom bliskošću Bogu i kad joj u životu ide dobro i kad prolazi kroz poteškoće. Ona je konstantno pokorna, sigurna u ljubav našeg Gospodara prema sebi, Njegovu samilost, oprost i svemoć.

Kada se susretne sa problemom, ona zna da je Allah obezbijedilo rješenje u Kur'anu za to, i da je ono što je njoj najvažnije jeste konstantna iskrena ljubav, pokornost i povjerenje u Allaha. Ona je sigurna u Allahovo obećanje da je On sve stvorio u skladu s Njegovom pravednošću, mudrošću i dobrotom.

Čak i kad njeni preblemi djeluju kao da će trajati zauvijek, ona se ne predaje beznađu, niti brizi o tome kada će Njegova pomoć stići. Zadovoljna onim što joj je On obezbijedio, ona je strpljiva i pokorna, znajući da će iz toga proizaći nešto dobro. Ona pamti šta je zapisano u Kur'anu o onima koji napuštaju svoju vjeru u takvim trenucima. Pri tome, ona kaže: "Gospodar moj je sa mnom, On će mi put pokazati." (Sura ash-Shu'ara': 62), baš kao što su to i poslanici činili prilikom poteškoća. Njena duboka vjera joj omogućava da kroz život uvidi Allahovu samilost, blizinu, ljubav, pomoć i prijateljstvo u svim prilikama.

Ovakav savršen karakter dolazi do izražaja još više kad ju se uporedi sa ženama nevjernicama. Neke žene nevjernice ne pokazuju odgovarajući nivo pokornosti u svojim isksustvima jer ignorišu činjenicu da Allah stvara sve i unosi mnogo skrivene mudrosti i dobrote. Jedna od najpoznatijih karakteristika takvih žena je nestrpljivost, nedostatak odlučnosti, sklonost panici i ekscentričnim napadima bijesa prilikom različitih poteškoća.

Upravo iz tog razloga, kako bi sebe spasili nelagode, muškarci često drže žene podalje od potencijalno problematične situacije. Filmovi i romani su puni takvih primjera. Pošto nemaju povjerenja u Allaha i ne pokoravaju Mu se, one ne mogu biti strpljive i odlučne da izdrže poteškoće. Zapravo, njihova je snaga direktno proporcionalna dobiti koju očekuju od prevazilaska tih poteškoća.

Žene vjernice svoju snagu crpe iz vjere i svoje odlučnosti da zasluže Allahovo zadovoljstvo. Dakle, njihova izdržljivost može biti veoma jaka. Kur'an opisuje ovu činjenicu slijedećim ajetom: "...Allahov put je – jedini Pravi put, i nama je, kao muslimanima, naređeno da Gospodara svjetova slušamo."(Sura al-An'am: 71). Allah daje lijepu vijest onima koji Mu se pokoravaju:

Onaj ko se sasvim preda Allahu, a uz to čini dobra djela, uhvatio se za najčvršću vezu. Allahu se na koncu sve vraća. (Sura Luqman: 22)

A nije tako! Onoga ko se bude Allahu pokoravao i uz to dobra djela činio, toga čeka nagrada kod Gospodara njegova, takvi se neće ničega bojati i ni za čim neće tugovati. (Sura al-Baqara: 112)

Žene muslimanke imaju visoke ideale:

Jedna od najpogrešnijih karakteristika nevjernika jesu restrikcije kojima su ograničili ideale ljudi, misli i životne stilove. U slučaju žena, društvo im nameće da moraju obavljati određene obaveze i odgovornosti koje se od njih očekuje da ispune na najbolji način. Obično ih se ne ohrabruje da steknu drugačije ideale ili da razvijaju svoju osobnost. Tek kad same one – žene, postanu svjesne ovakve stvarnosti, počinju uviđati potrebu da teže višim idealima, prošire svoje horizonte i razviju svoje osobenosti.

Pimarno, od žena se očekuje da obezbijede i služe potrebama svojih porodica i da odgajaju svoju djecu. U suprotnom, one se fokusiraju na sebe, sukladno odgoju koji su primile u djetinjstvu. Koncentrišu se na svoj fizički izgled, frizuru, šminku, odjeću i stil općenito, na održavanje čistoće doma i provođenje vremena sa svojim prijateljicama. Iako nema ništa loše u vezi tih aktivnosti, pogrešno je ograničiti život žena na te aktivnosti, a da čak ni ne znaju zbog čefa je to tako.

Allah je stvorio muškarce i žene sa svrhom i objavio njihove odgovornosti u Kur'anu. Najvažnije je istaći da je svaka žena odgovorna našem Gospodaru jer ju je On stvorio, dao joj život, štiti ju i čuva, i opskrbljuje ju. Muškarci i žene treba da vode moralan život koji je propisao Allah, da se mole i da služe samo Njemu i zasluže Njegovo zadovoljstvo. Treba da govore ljudima koji vode nesretne i neispunjujuće živote o Kur'anskim vrijednostima i islamu, te da se potrude da ih približe Allahu, njegovoj milosti i raju. Treba da teže da sklone ljude od negativnih stavova, od patnje pod utjecajem haosa i nereda, što im nudi šejtan, lišavajući ih tako ljubavi, poštovanja i prijateljstva.

Svi vjernici su obavezni da pomognu i upute one koji su slabi i nespokojni ka Allahovu putu:

„A zašto se vi ne biste borili na Allahovom putu za potlačene, za muškarce i žene i djecu, koji uzvikuju: "Gospodaru naš, izbavi nas iz ovoga grada, čiji su stanovnici nasilnici, i Ti nam odredi zaštitnika i Ti nam daj onoga ko će nam pomoći!" (Sura an-Nisa': 75)

Allah nadalje podsjeća muslimane da su obavezni pomoći siročad, one koji su zastranili i ostale u stanju potrebe:

I Allahu se klanjajte i nikoga Njemu ravnim ne smatrajte! A roditeljima dobročinstvo činite, i rođacima, i siročadi, i siromasima, i komšijama bližnjim, i komšijama daljnjim, i drugovima, i putnicima, i onima koji su u vašem posjedu. Allah, zaista, ne voli one koji se ohole i hvališu. (Sura an-Nisa': 36)

Žena muslimanka je svjesna ovih dužnosti pa se ne fokusira isključivo na sebe. Radije, ona se trudi da riješi probleme na svijetu pomažući onima koji pate, boreći se prtiv oboljenja, radom sa izmještenom djecom i siročadima ratova i konflikata, brine se za starije i druge žene i sve to smatra svojim problemima.

Poklanja punu pažnju svakoj stavci svoj svakodnevnog života jer zna da je istinski važno zadobiti Allahovo zadovoljstvo, živjeti u skladu sa Kur'anskim moralom i širiti ovaj moral kako bi se ostvarilo istinsko zadovoljstvo i sreća i drugih ljudi. Zbog toga se ona ponaša u skladu sa saznanjem da stvari na koje nailazi u svakodnevnici nisu važne kada se stave u cjelokupan kontekst onoga za što je stvorena da čini.

Žene muslimanke su dostojanstvene:

... i duše i Onoga koji je stvori pa joj put dobra i put zla shvatljivim učini, uspjeće samo onaj ko je očisti, a biće izgubljen onaj ko je na stranputicu odvodi! (Sura ash-Shams: 7-10)

Gore navedeni ajeti upozoravaju ljude na sebičnost ega, koji, kada nije pod kontrolom, dovodi do beskrajnog zla. Strahopoštovanje svake osobe prema Allahu kao i njegova ili njena vjera u Ahiret, daju toj osobi snagu i razlog da odole ovim iskušenjima.

Bez te savjesti ljudi će pratiti svoje porive i neće se brinuti o sastanku sa Allahom na Ahiretu, gdje će ih se smatrati odgovornim za njihova djela. Ukoliko njihov ego zahtijeva ljutnju, ljubomoru ili zlostavljanje nekog drugog, oni će se upustiti u to. Ukoliko ih njihov ego bude ohrabrivao da otpuste bijes ili ljubonorne frustracije uz pomoć insinuacija, ismijavanja, klevetanja, laži, zavjera ili dvoličnog ponašanja, oni će se tome pokoriti bez premišljanja. Takvi ljudi čine sve ove grijehe bez zadrške jer vjeruju da ih se neće pozvati na odgovornost za njihova djela.

Allah, međutim, objavljuje da su sve ove aktivnosti neupitno zlobe koje zaziva sebičnost ega. Kada se ljudi prepuste ovim impulsima, stvari se samo pogoršaju. Ljudi koji ne mogu kontrolisati svoje emocije čak ni kada znaju da su u krivu, pokazuju da su i slabi i da ignorišu savjest. Drugim riječima, savjesnost im se umanjuje. Ponižavajuće je da se ne možemo ponašati zrelo i odgovoriti racionalno kada nem ego nalaže drugačije. Kao što Allah i objavljuje, dostojanstven i ispravan odgovor na takve zle nagovore jeste ignorisati ih i ponašati se savjesno. Takav karakter treba izgraditi jer će nas onda i drugi ljudi poštovati i voljeti, a porast ćemo i u Allahovim očima, kao i kod drugih ljudi.

Žene muslimanke imaju dostojanstvo i karakter da zaobiđu takvo ponižavajuće ponašanje radi sitnica. Allah nam govori o zavjerničkoj prirodi žena nevjernica: "I kada on vidje da je košulja njegova straga razderana, reče: "To je jedno od vaših lukavstava, vaša su lukavstva zaista velika!" (Sura Yusuf: 28). Žene koje ne vjeruju često pokušavaju da probleme riješe zavjerama, intrigama ili lažima, umjesto da potraže racionalno rješenje. Udovoljavajući šejtanovim sugestijama, one se drže licemjerja, kukavičluka i nepoštenih metoda. Žene vjernice, s druge strane, riješavaju svoje probleme iskreno, otvoreno i direktno, jer njihova svijest o Allahu im ne dozvoljava da se tako neprikladno ponašaju.

Žene nevjernice također karakteriše i zavist. Allah pominje zavidne ljude i upozorava druge na njihovo zlo:"Reci: "Utječem se Gospodaru svitanja od zla onoga što On stvara, i od zla mrkle noći kada razastre tmine, i od zla onih što pušu u čvorove, i od zla zavidljivca kad zavist ne krije!"“ (Sura al-Falaq: 1-5). Neke žene nevjernice su sklone takvom ponašanju koje uzrokuje nepovjerenje, bijes, loše odnose i beskrajne svađe, a rezultat svega toga je neispunjen i nesretan život. Pri tome, one uzrokuju veliku patnju i štetu i onima koji ih okružuju. Žene vjernice, međutim, će zanemariti taj aspekt ljudskog ega, znajući da će ih odvesti do večikih gubitaka u onim i u narednom životu.

Izrugivanje je još jedan nedostatak žena koje ne vjeruju. U slijedećem ajetu Allah ih upozorava u vezi s tim ponašanjem: "O vjernici, neka se muškarci jedni drugima ne rugaju, možda su onī bolji od njih, a ni žene drugim ženama, možda su onē bolje od njih. I ne kudite jedni druge i ne zovite jedni druge ružnim nadimcima!" (Sura al-Hujurat: 11).

One žene koje su oblikovale karakter ne vjerujujći, ne oklijevaju da ismijavaju ljude zbog nedostataka ili da se izruguju drugima jer ne razmišljaju o Ahiretu. One ne smatraju takvo ponašanje pogrešnim, već vrstom humora. Često to izrugivanje nije čak ni verbalno, već je izraženo grimasama, prevrtanjem očima, imitiranjem ili došaptavanjem. Vjernice izbjegavaju takvo ponašanje jer znaju da Allah od njih zahtijeva da žive u skladu sa Kur'anskim moralom.

U drugom ahetu, Allah podsjeća ljude da ne ogovaraju i ne špekuliraju o drugima: "O vjernici, klonite se mnogih sumnjičenja, nekā sumnjičenja su, zaista, grijeh. I ne uhodite jedni druge i ne ogovarajte jedni druge! Zar bi nekome od vas bilo drago da jede meso umrloga brata svoga – a vama je to odvratno – zato se bojte Allaha; Allah, zaista, prima pokajanje i samilostan je." (Sura al-Hujurat: 12).

Vjernice vode dostojanstvene živote. Umjesto ruganja drugima, one pokušaju pomoći. One daju komplimente ljudima koji su uspješni, umsjesto da gaje zavist i da ogovaraju. A kad se nađu u društvu nevjernika koji ih mogu na neki način uvrijediti, ne spuštaju se na njihov nivo i ne gube svoje dostojanstvo.

https://www.cazin.net/vijesti/harun-yahya-idealan-karakter-zena-muslimanki

2017-10-05 01:13:49

O ovoj stranici | Postavi kao pocetnu stranicu | Dodajte u favorite | RSS Feed
Sav materijal koji se nudi na ovoj stranici se moze kopirati i iskoristiti pod uslovom da se prikaze izvor
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
HUSUMETLİ ÇEVRELER TARAFINDAN AVUKATLARIMIZA YÖNELİK SÜRDÜRÜLEN YOĞUN...
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."